Pipsa Lonka

Dramatiker (Finland)

Pipsa Lonka är en prisbelönt finsk dramatiker och dramaturg. Hon har en magisterexamen från Teaterhögskolan i Helsingfors. Hennes omfångsrika produktion innefattar pjäser för både unga och vuxna. Pipsa Lonkas pjäser är ofta byggda kring starka känslor och handlar ofta om människans förhållande till konsten och till naturen. Pjäsen Varjoinen talo vann Prix Europa Special Award och Sånger vid randen av ett grått hav har vunnit både Heidelberg Stückemarkt International Award, New Baltic Drama Award och Lea-priset.

Pipsa Lonka har gjort bearbetningar och dramatiserat verk för bland annat Q Theatre och stadsteatrarna i Helsingfors och Lahti. Hon har även skrivit rosat radiodrama och gjort ett opera-libretto för en barnopera till Savonlinna Opera Festival. Den senaste pjäsen Den andra naturen skrev Pipsa Lonka på finska men den uruppfördes i Sofia Aminoffs svenska översättning. Pjäsen erhöll både Boismanska priset och Lea-priset.

Våren 2020 är Pipsa Lonka aktuell på Folkteatern i Urgent Drama.

Pipsa Lonka om sin scen ”Underskriften” till Urgent Drama:

” ’Makten kan ersättas av insikten att människan och djuret delar någonting essentiellt: båda är sårbara varelser, utsatta för världen.’ ‒ Cora Diamond

Coronapandemin synliggör mänsklighetens förhållanden till andra djur på ett nytt sätt. Därför ville jag delta till Urgent Drama-projektet med en scen, som behandlar ett normativt och i lag skyddat, men självklart våldsamt förhållande till djur. Kunde krisen vara en möjlighet att omvärdera vårt förhållande till djur och slopa den industriella djurproduktionen, vars destruktivitet inte begränsas till enbart klimatförändringen, utan också innebär en sjukdomsrisk, som tidigare epidemier och den nuvarande pandemin visar? När man försvarar livet bör man fråga: ”Finns det ens något sådant som nödvändigt lidande?”


Pipsa Lonka is an award-winning Finnish playwright and dramaturge. She has a master's degree from the Theater University in Helsinki. Her extensive production includes plays for both young and adults. Pipsa Lonka's plays are often built around strong emotions and are often about humanity's relation to art and to nature. The play Varjoinen talo won the Prix Europa Special Award and Sånger vid randen av ett grått hav has won both the Heidelberg Stückemarkt International Award, the New Baltic Drama Award and the Lea Award.

Pipsa Lonka has performed and dramatized works for the Q Theater and the city theaters in Helsinki and Lahti. She has also written praised radio drama and made an opera libretto for a children's opera for the Savonlinna Opera Festival. The latest play Den andra naturen, Pipsa Lonka wrote in Finnish but it was premiered in Sofia Aminoff's Swedish translation. The play received both the Boisman prize and the Lea award.

In the spring of 2020, Pipsa Lonka is participating at Folkteatern with Urgent Drama.

Pipsa Lonka about her scene "The Signature" for Urgent Drama:

" 'Power can be replaced by the realization that humans and animals share something essential: both are vulnerable beings, exposed to the world.’ - Cora Diamond

The Corona pandemic reveals humanity's relationships with other animals in a new way. Therefore, I wanted to participate in the Urgent Drama project with a scene, which deals with a normative and legally protected, but obviously violent relationship with animals. Could the crisis be an opportunity to re-evaluate our relationship with animals and to abandon industrial animal production, whose destructiveness is not limited to climate change alone, but also poses a disease risk, as previous epidemics and the current pandemic show? When defending life, one should ask: "Is there even such a thing as necessary suffering?"

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär