Abhishek Majumdar

Dramatiker (Indien)

Abhishek Majumdar är dramatiker, teaterregissör och scenograf. Han har grundat och varit ledare för två teaterkompanier: Indian Ensemble och Bhasha Centre for Performing Arts, båda baserade utanför Bangalore.

Han har studerat fysik och matematik på Delhi University, landsbygdsutveckling på Xavier Institute of Management i Bhubaneswar samt management på National Institute of Technology i Tiruchirapalli. Slutligen gick han en tvåårig vidareutbildning i Lecoq-baserad teaterteknik på London International School of Performing Arts.

Abhishek Majumdar har skrivit och haft uppdrag för ett flertal teatrar runt om i världen, däribland Ranga Shankara Bangalore, Prithvi Theatre Mumbai, Royal Court och National Theatre London, Deutsche Shauspielhaus Hamburg och Freiburg, Yale repertory theatre, Theatre Du Solleil, Dhaka University, International Dramaturgy Festival Buenos Aires, PlayCo New York, Jana Natya Manch New Delhi, Bangalore Theatre Company och New York University Abu Dhabi.

Han är mottagare av Charles Wallace India Trust Fellowship, Inlaks Fellowship, Shankar Nag Rangakarmi Award, Mahindra Excellence in Theatre Award, Hindu Metroplus playwright's award och Toto Fund Arts Creative writing Award. Hans pjäser har satts upp och översatts till engelska, hindi, gujrati, marathi, spanska, franska, tjeckiska, bengaliska, urdu, kashmir, tibetanska och kannada.

Förutom teater och litteratur har han blivit publicerad inom matematik, klimatekonomi och miljökemi. Han är mycket engagerad i klimatförändringarna och ingår i flera pågående teaterinitiativ kring detta.

Våren 2020 är Abhishek Majumdar aktuell på Folkteatern i Urgent Drama. 

Abhishek Majumdar om sin scen ”Salt” till Urgent Drama:

”De senaste 45 dagarna har jag varit engagerad i ett matnödhjälps-program i min stad Bangalore. Miljontals arbetare har förlorat sina arbeten och de får väldigt lite stöd från regeringen gällande mat och andra nödvändigheter. Följaktligen är hunger lika mycket en epidemi som viruset är en pandemi. Dessutom har viruset förts in i landet av de rika. Det kom via människor som skulle ha flugit till andra länder, men det hårdaste priset betalas av de fattiga.

Denna scen är skriven ur upplevelsen av att bevittna denna hunger om och om igen. Av att vara del av en grupp som gör blygsamma ansträngningar för att mildra svält och hunger så mycket som möjligt. Vi är en droppe i havet. Arvodet från detta projekt kommer bli ett bidrag till samma syfte.”


Abhishek Majumdar is a playwright, theatre director, and scenographer. He is the ex artistic director and founder of two theatre companies: Indian Ensemble and Bhasha Centre for Performing Arts, both based out of Bangalore.

He trained in physics and mathematics at Delhi University, Rural Management at the Xavier Institute of Management in Bhubaneswar and management at National Institute of Technology in Tiruchirapalli. Finally a two-year advanced program in Lecoq based theatre-making techniques at the London International School of Performing Arts.

Abhishek Majumdar has created work for and been commissioned by several theatres around the world, including Ranga Shankara Bangalore, Prithvi Theatre Mumbai, Royal Court and National Theatre London, Deutsche Shauspielhaus Hamburg and Freiburg, Yale repertory theatre, Theatre Du Solleil, Dhaka University, International Dramaturgy Festival Buenos Aires, PlayCo New York, Jana Natya Manch New Delhi, Bangalore Theatre Company and New York University Abu Dhabi.

He is the recipient of Charles Wallace India Trust Fellowship, Inlaks Fellowship, Shankar Nag Rangakarmi Award, Mahindra Excellence in Theatre Award, Hindu Metroplus playwright's award, and Toto Fund Arts Creative writing Award. His work has been performed and translated into English, Hindi, Gujrati, Marathi, Spanish, French, Czech, Bengali, Urdu, Kashmiri, Tibetan and Kannada.

Apart from theatre and literature, he has been published in the areas of mathematics, environmental economics, and environmental chemistry. He is extensively involved in work around climate change and is part of several ongoing theatre initiatives around the same.

In the spring of 2020, Abhishek Majumdar is participating at Folkteatern with Urgent Drama.

Abhishek Majumdar about his piece ”Salt” for Urgent Drama:

“For the last 45 days or so, I have been involved in a food relief initiative in our city of Bangalore. Millions of workers have gone completely out of work and they are receiving very little support from the government in terms of food and essentials. Consequently, hunger is as much an epidemic as the virus is a pandemic. Also, the virus has been brought into the country by the rich. It came through people who would have flown to other countries, but its harshest price is being paid by the poor.

This play comes from the experience of witnessing this hunger again and again. Of being part of a team that is doing its modest efforts in order to mitigate the starvation and hunger as much as possible. We are a drop in the ocean. The honorarium from this project will also go as a contribution towards the same drive.”

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär